Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Voorstel Klimaatakkoord gepresenteerd

Op 10 juli presenteerde voorzitter Ed Nijpels samen met de vijf voorzitters van de Sectortafels het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. De voorstellen zijn aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het akkoord moet dit najaar worden gesloten envanaf 2019 uitgevoerd worden. Hiermee geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2 reductie van 49% te realiseren.

De afgelopen vier maanden vonden de besprekingen plaats aan vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit, elektriciteit. Voor deelname aan de sectortafels werden organisaties en bedrijven uitgenodigd die concreet kunnen bijdragen aan de transitie binnen hun sector. Op specifieke onderwerpen zijn ook partijen die niet aan tafel zaten betrokken. WIj tonen hier de hoofdlijnen Gebouwde Omgeving.

 

Hoofdlijnen Sectortafel Gebouwde Omgeving

EEN WIJKGERICHTE BENADERING

 • TRANSITIEVISIE WARMTE: Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast, in een zorgvuldig proces met bewoners en gebouweigenaren. Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.
 • LEIDRAAD: Gemeenten en stakeholders worden ondersteund vanuit een leidraad. Deze bevat objectieve informatie op basis van transparante, gevalideerde feitelijke data. Hiermee krijgen alle stakeholders een eenduidige referentie en ondersteuning voor de maatschappelijke en politieke discussie waarin de gemeenteraad een besluit neemt.

 

FINANCIERING EN NORMERING

 • BELASTINGVERSCHUIVING: Met een verhoging van de belasting op gas en verlaging van de belasting op elektriciteit worden isolatie en duurzame verwarming aantrekkelijker. De verschuiving wordt zo vorm gegeven dat het een lastenverlichting voor huishoudens betekent.
 • GEBOUWGEBONDEN FINANCIERING: Door een lening verbonden aan de woning in plaats van aan de bewoner worden verduurzamingsmaatregelen beter betaalbaar.
 • NORMERING UTILITEITSBOUW: De normering voor utiliteitsbouw wordt in lijn gebracht met de CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050. Gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. Het niet-gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd binnen de Wet Milieubeheer.
 • NORMERING WONINGEN: Voor woningen zal bij aankoopmoment gelden dat alle isolatiemaatregelen die met positief rendement genomen kunnen worden, met klem en met een aantrekkelijk aanbod worden aangeboden aan de koper, inclusief financieringsmogelijkheden. Mocht dat onvoldoende effect hebben dan kan de norm vanaf 2030 een verplichtender karakter krijgen.

 

ENERGIEBESPARING EN DUURZAME WARMTE

 • KOSTENREDUCTIE: Het aanbod van isolatiemaatregelen en van duurzame warmte-opties moet drastisch worden verhoogd en in prijs worden verlaagd, in samenloop met voortzetting ISDE en SDE+. Bouwbedrijven, warmteleveranciers en installateurs zetten in op kostendalingen tot 2030 van 15% tot mogelijk 50%.
 • OPSCHALING GEOTHERMIE: Actieplan voor opschaling naar 50PJ geothermie in 2030 en meer dan 200 PJ in 2050.
 • AQUATHERMIE: Waterbeheerders verwachten in 2050 80 tot 120 PJ te kunnen voorzien. Ze stellen voor om hiertoe vanaf 2019 een driejarig programma aquathermie uit te voeren en tevens aquathermie deel te laten uitmaken van een aantal proeftuinen in het 100 wijken programma.

 

VOORTVARENDE START

 • AARDGASVRIJE NIEUWBOUW: Partijen werken toe naar het aardgasvrij realiseren van 75% van de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021.
 • STARTMOTOR: Corporaties streven ernaar om tot 2021 102.500 bestaande woningen te transformeren naar aardgasvrij
Bron: 
Zie ook: 
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Sloop, Wetgeving, Regelgeving, Beheer/Onderhoud, Financiering/Exploitatie, Ontwerp, Initiëring/Voorbereiding, Initiatief, Gebruik, (Her)ontwikkeling
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Gebouwbeheerder, Aannemer