Jurisprudentie
Erik Visser

Beleidsvrijheid windturbines in bestemmingsplan

De Raad van de gemeente Zaanstad heeft een bestemmingsplan vastgesteld. Appellant betoogt dat het bestemmingsplan zou moeten voorzien in de mogelijkheid voor het plaatsen van windturbines gelet op het gemeentelijke ruimtelijke beleid ten aanzien van duurzame energie. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de gemeente beleidsvrijheid heeft en dan het bestemmingsplan niet in strijd is met het gemeentelijke beleid. De percelen waar het bestemmingsplan betrekking op heeft zijn weliswaar aangewezen als zoekgebied in de Ruimtelijke Structuurvisie 2020 "Zichtbaar Zaans" maar dat houdt niet in dat het plaatsen van windturbines zonder meer op die percelen wordt toegestaan. Voorts zijn deze percelen aangewezen als secundair zoekgebied en staat in het beleid dat pas nader gezocht wordt in de secundaire zoekgebieden als de primaire zoekgebieden onvoldoende ruimte en capaciteit bieden. Gelet hierop heeft de raad in redelijkheid niet voorzien in de mogelijkheid tot plaatsen van windturbines. 

Datum uitspraak: 
12-11-2014
Eclinummer: 
ECLI:NL:RVS:2014:4050
Categorieën: