Jurisprudentie
Erik Visser

Artikel 9e Elektriciteitswet verplicht de provincie niet om een inpassingsplan vast te stellen

De provincie Noord-Holland heefft in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie opgenomen dat een bestemmingsplan niet in bestemmingen en regels die het bouwen of opschalen van één of meer windturbines voorziet mogelijk maken, voorziet. Appellanten stellen zich op het standpunt dat de PRVS in strijd is met artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet. Hierin staat dat provinciale staten toepassing moet geven aan de bevoegdheid om een inpassingsplan vast te stellen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalt dat artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet ziet op het toepassen van de bevoegdheid tot het vaststellen van een inpassingsplan als zodanig. Bij het toepassen van de bevoegdheid moeten provinciale staten nog steds ene uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabele beslissing nemen. Met andere woorden, er dient nog steeds een belangenafweging plaatsvinden en uit die belangenafweging kan ook volgen dat geen bestemmingsplan(wijziging) wordt vastgesteld (zie ook ABRS 12 december 2012, zaaknr. 201204057/1). 

 

Datum uitspraak: 
20-08-2014
Eclinummer: 
ECLI:NL:RVS:2014:3111
Categorieën: